Otto Meri Markkinatalous on köyhän paras ystävä

Ensimmäinen askel kohden työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista?

Korkein oikeus antoi tiistaina 23.5 ratkaisunsa luottamusvaltuutetun valintaa koskevassa asiassa. Yksittäisen yrityksen YT-neuvotteluja ja niissä työntekijöitä edustavan luottamusvaltuutetun valintaa koskevalla ratkaisulla saattaa kuitenkin olla kauaskantoisempia vaikutuksia. Seuraavaksi käsittelen lyhyesti tapauksen KKO 2017:29 ratkaisun tosiseikastoa.

Asiassa oli kyse LähiTapiolan yhteistoimintaneuvotteluista. Finanssialan Keskusliiton ja Vakuutusväen Liiton välillä oli solmittu työehtosopimuksen, jonka mukaisesti työntekijöitä edustamaan oli jo valittu luottamusmies. Asiassa kantajana ollut A kuului Ylempien Toimihenkiöiden Neuvottelukunta YTN:n jäsenyhdistyksen Tapiola-ryhmän Esimiehet ja Asiantuntija TEA ry:seen. A oli yhdistyksen kokouksessa valittu luottamusvaltuutetuksi. Asiassa oli kyse siitä, oliko yhtiön ylemmillä toimihenkilöillä, jotka kuuluivat sitovan työehtosopimuksen piiriin, mutta jotka eivät olleet sen solmineen ammattiliiton jäseniä, oikeus valita keskuudestaan edustajansa, vaikka yhtiössä oli jo työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies.

Perustuslaki turvaa yhdistymisvapauden. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Työsopimuslaki turvaa niin ikään ammatillisen yhdistymisvapauden. Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Perustuslain esitöissä ammatillisen järjestäytymisvapauden turvaamisen todetaan merkitsevän muun muassa sitä, ettei ammatillisen yhdistykseen kuuluminen tai kuulumatta jättäminen ole hyväksyttävä peruste erilaiseen kohteluun työelämässä.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kyse juuri tästä. Työehtosopimuksen solmineeseen liittoon kuulumattomat työntekijät eivät olleet saaneet osallistua myös heitä edustavan luottamusmiehen valintaan. He olivat siis tosiasiassa liittoon kuuluneita kanssatyöntekijöitään huonommassa asemassa. Korkein oikeus toteaa olevan mahdollista, että joissain tilanteissa muuhun kuin työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen kuuluvien työntekijöiden edut saattavat joiltain osin olla ristiriidassa työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistykseen kuuluvien jäsenten kanssa. Näin ollen luottamusmiehen ja osan hänen edustamistaan työntekijöistä edut saattavat tietyissä tilanteissa olla vastakkain.

Korkein oikeus toteaa, ettei työsopimuslain 13 luvun 3 §:n 1 momentin sanamuoto ole yksiselitteinen.  Säännöksen rajatun tulkinnan mukaan se, että yhtiössä on valittu luottamusmies, sulkisi pois luottamusvaltuutetun valinnan. Tätä tulkintaa puolsi kaksi korkeimman oikeuden oikeusneuvosta. Sen sijaan enemmistö eli kolme jäsentä päätyi laajempaan tulkintaan, jonka mukaan se että yhtiöön on valittu luottamusmies, ei poissulje liittoon kuulumattomien työntekijöiden oikeutta valita oma edustajansa.

Keskeistä ratkaisussa oli toteamus siitä, että liittoon kuulumattomia ei saa asettaa liittoon kuulumattomia epäedullisempaan asemaan tilanteessa, jossa työntekijöiden edustajia valitaan. Korkein oikeus linjaa, että työntekijöiden oikeus liittyä valitsemaansa ammattiyhdistykseen ja valita oma edustajansa on keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksina turvattua yhdistymisvapautta ja ammatillista järjestäytymisoikeutta.

Korkeimman oikeuden ratkaisuun päädyttiin tiukan 3-2 äänestyksen jälkeen. Myös työtuomioistuin oli käräjäoikeuden puolesta lausunut vähemmistön kantaa mukaillen tiukemman tulkinnan puolesta. Korkeimmassa oikeudessa työtuomioistuimen näkemys hävisi. Vaikka KKO 2017:29 koski vain yksittäisen työsopimuslain säännöksen tulkintaa, se jättää monia kysymyksiä auki. Miten tulisi suhtautua kaikkiin muihin työehtosopimusjärjestelmän alaisiin järjestelyihin, joissa sopimusten osapuolet päättävät myös yhdistyksiin ja liittoihin kuulumattomien puolesta heidän työsuhteidensa ehdoista. Onko oikein, ettei liittoon kuulumattomat voi valita edustajaansa päättämään työehtosopimusten sisällöstä ja niiden solmimisesta? Voidaanko näin ollen koko yleissitova työehtosopimusjärjestelmä epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävänä kyseenalaistaa?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat