Otto Meri Markkinatalous on köyhän paras ystävä

Hallinto-oikeuden päätös Helsingin uudesta yleiskaavasta

Tänään annettiin kauan odotettu Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Helsingin uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 tekemästä yleiskaavaa koskevasta päätöksestä tehtiin yhteensä 50 valitusta. Päätöksestä valittivat niin eri viranomaiset, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, yhtiöt kuin yksityishenkilötkin. Monilta osin valitukset hylättiin. Alla on lueteltuna keskeisimmät alueet, joiden osalta hallinto-oikeus totesi yleiskaavan olevan lainvastainen:

 

Kaupunkibulevardit:

Yleiskaavassa kaupunkibulevardeiksi suunnitellut alueet ovat voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty moottoriväyliksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei yleiskaavassa ole riittävällä tavalla selvitetty, että kaupunkibulevardit säilyttäisivät alueet moottoriväylinä. Kaupunkibulevardit muuttaisivat sisääntuloväylien luonnetta niin merkittävästi, että on kyseenalaista missä määrin ne säilyisivät maakuntakaavan tarkoittamina moottoriväylinä.

Hallinto-oikeus siis totesi, että käytettävissä olevien selvitysten perusteella ei voida tulla siihen johtopäätökseen, että yleiskaavaa laadittaessa olisi maakuntakaavan suunnittelumääräyksen edellyttämällä tavalla esitetty riittävät perusteet kaupunkibulevardeihin perustuvalle ratkaisulle.

Kaavaratkaisun ei myöskään voitu katsoa turvaavan maakuntakaavan edellyttämiä seudullisia ja valtakunnallisia liikenneyhteyksiä. Lisäksi kaavaratkaisun ei nähty täyttävän liikenneturvallisuutta ja matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta koskevia maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia.

Koska kaupunkibulevardien yhteyteen osoitetut uudet asuinalueet ovat kiinteässä yhteydessä kaupunkibulevardeihin, kumottiin myös näitä alueita koskevat kaavamääräykset soveltuvin osin kiinteän suunnittelullisen yhteyden vuoksi.

Sen sijaan valitukset Vihdintien, Tuusulanväylän, Itäväylän ja Laajasalontien kaupunkibulevardien osalta hylätään, koska valituksissa ei ole tarkemmin yksilöity, miltä osin ne ovat lainvastaisia.

 

Keskuspuisto:

Keskuspuiston osalta hallinto-oikeus totesi, että koska alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi, on alueelle yleiskaavassa osoitetut uudet C2-rakentamisalueet maakuntakaavan ohjausvaikutukset vuoksi kumottava maakuntakaavan vastaisina.

 

Puolustusvoimien käytössä olevat saaret (Melkki ja Itä-Villinki):

Maakuntakaavassa Melkin ja Itä-Villingin osalta on otettava huomioon valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteiden mukaisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan erityistarpeet ja toimintamahdollisuudet. Hallinto-oikeus totesi, ettei yleiskaavan kaavamääräyksiin liity ajoitusmääräystä, jossa olisi otettu huomioon se, että puolustusvoimien käytön päättymisestä saarilla ei ole varmuutta. Näin ollen Melkin ja Itä-Villingin merkinnät asuntovaltaisuudesta ja virkistys- ja viheralueista on puutteellisella ohjausvaikutuksella kumottava lainvastaisina.

 

Vartiosaari:

Maakuntakaavassa Vartiosaaren on todettu omaavan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyviä arvoja ja luontoarvoja. Yleiskaavassa Vartiosaaren keskiosa on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi. Tältä osin yleiskaavaa ei voida pitää maakuntakaavan mukaisena ja se kumotaan.

 

Ramsinniemi:

Ramsinniemen keksiosa on yleiskaavassa osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi. Muilta osin Ramsinniemi on merkitty virkistys- ja viheralueeksi. Maakuntakaavassa alue on kuitenkin merkitty pienehköltä osin luonnonsuojelualueeksi ja muilta osin kokonaisuudessaan virkistysalueeksi. Näin ollen, kun Ramsinniemen alueelle osoitettu uusi rakentaminen sijoittuisi maakuntakaavassa virkistysalueeksi ja osin luonnonsuojelualueeksi varatulle alueelle, yleiskaava on Ramsinniemen osalta lainvastaisena kumottava.

 

Ilmalan varikkoalue:

Yleiskaavan Ilmalan varikkoalueen merkintä asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen alueeksi kumottiin. Maakuntakaavan ohjeellista vaikutusta eikä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita alueen pääliikenneyhteyksien ja –verkostojen kehittämisestä ole otettu riittävästi huomioon.

 

Pajamäessä sijaitsevan Teknos Oy:n tehdasalueen ympäristö:

Yleiskaavassa osoitettua uutta asuinaluetta ei ole mahdollista sijoittaa osoitetun etäisyyden päähän vieressä sijaitsevasta Teknos Oy:n toiminnassa olevasta tehdasalueesta. Tältä osin yleiskaavan päätös on kumottava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevien yleiskaavan sisältövaatimusten vastaisena.

 

Muita huomioita päätöksestä:

Kaikki Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset hylättiin. Näitä oli yhteensä 22 kappaletta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevan päätöksen. Perusteluna oli, ettei osayleiskaavaa laadittaessa varmistettu, että kulttuuriympäristöä koskevat arvot tulevat asianmukaisesti turvatuiksi. Anekdoottina mainittakoon, että hallinto-oikeustuomari Hartikainen oli päätöksestä siltä osin tuomioistuimen kanssa eri mieltä, ettei Vartiosaareen ja Ramsinniemeen merkityt pikaraitiotiet ja baanaverkot olleet hänen mielestään yleiskaavan vastaisia.

 

Mitä seuraavaksi?

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Siltä osin kuin kyse on hallinto-oikeuden kumoamasta kunnan viranomaisen tekemästä kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä, ainoastaan kunnalla on oikeus hakea muutosta. Näin ollen uskon, että Helsingin uuden yleiskaavan lainmukaisuutta tullaan arvioimaan vielä kertaalleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

No tuossahan jo on. Rakennettavaa riittää ja ne saatanalliset kaupunkibulevardit saataisiin haudattua. Nyt poliitikot ottaa vaan lusikan kauniiseen käteen ja lopettaa veroeurojen haaskaamisen käräjöintiin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset